Visie

Ieder kind is uniek

Omdat ieder kind uniek is, willen wij ruimte geven aan de eigenheid van elk kind. Dit doen we door middel van een individuele c.q. persoonlijke benadering. We gaan er van uit dat kinderen de behoefte hebben zich te ontwikkelen, ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo, afhankelijk van aanleg en temperament.

Voor het optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien is een veilige en vertrouwde omgeving nodig. De eerste aanzet tot ontwikkelen komt vaak uit de kinderen zelf. Pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen in hun ontwikkeling door hun te stimuleren, te motiveren en te bemoedigen in hun vaardigheden. Hiermee geven wij de kinderen eigenwaarde en zelfvertrouwen mee.

Wij vergelijken kinderen niet met broer(tje)/zus(je) of andere kinderen binnen het kindercentrum. Als het ene kind bijvoorbeeld liever een boekje leest en het andere kind maakt liever een puzzel, dan komen wij het kind hierin tegemoet. Op deze manier kan elk kind zich op zijn of haar eigen unieke wijze emotioneel, relationeel en lichamelijk zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Zo creëren wij binnen het kindercentrum, vanuit onze visie, een pedagogisch klimaat.

Pedagogische doelen van JOY

Het pedagogische doel van Christelijk Kinderdagverblijf JOY is dat kinderen zich in een vertrouwde omgeving, op hun eigen passende manier, zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien tot zelfstandige en evenwichtige personen, die respect hebben voor zichzelf en voor anderen. We gaan ervan uit dat ieder kind de behoefte heeft zich te ontwikkelen, ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo, afhankelijk van aanleg en temperament.

Er dient een situatie gecreëerd te worden waarin kinderen de ruimte krijgen zich op ieder ontwikkelingsgebied te ontplooien. Wil een kind zijn eigen mogelijkheden en grenzen kunnen ontdekken, is er een omgeving nodig waar de sfeer de kinderen veiligheid en vertrouwen geeft.

De vier basisdoelen:

  • Het scheppen van ontwikkelingsmogelijkheden;
  • Het vervullen van de basisvoorwaarden bij de verzorging en opvoeding van 
kinderen;
  • Het overbrengen van normen en waarden; de cultuur van een samenleving eigen 
te maken;
  • Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid. 
De vier basisdoelen zijn verder uitgewerkt in het pedagogisch beleidsplan, deze ligt ter inzage op het kindercentrum. Daarbij treft u ook informatie aan over de maatregelen die genomen zijn op het gebied van veiligheid, hygiëne, verzorging en andere gebieden.