Oudercommissie

JOY heeft een oudercommissie. De oudercommissie stelt zich ten doel:

  • De belangen van de kinderen en ouders/verzorgers van het kindercentrum zo goed mogelijk te behartigen en de ouders/verzorgers te vertegenwoordigen;
  • Gevraagd en ongevraagd te adviseren ten aanzien van kwaliteit;
te denken valt dan aan kwaliteitsbeleid, voedingsaangelegenheden, pedagogisch beleid, veiligheid, beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten, een klachtenregeling, prijsbeleid en openingstijden.
  • Het behartigen van de belangen van de ouders/verzorgers van het kindercentrum bij de directie. 
Uitsluitend ouders/verzorgers kunnen lid zijn van de oudercommissie. Maximaal één ouder/verzorger per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie.
  • De oudercommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal zeven leden. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging.